Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

FAQ Financiële harmonisatie

Veel gestelde vragen over de overgang WET Kinderopvang (Harmonisatie psz en kdv)

1. Per wanneer gaat deze wijziging in?
Per 1 februari 2017

2. Wat is harmonisatie?
Dit betekent dat kinderopvang en peuterspeelzaal zowel qua kwaliteitseisen als qua toetsing (inspectie) en financiering hetzelfde moeten zijn. Daarbij is bepaald dat de peuterspeelzalen zullen gaan werken volgens de kwaliteitseisen die er gelden voor Kinderopvang.
Financiering van het peuterspeelzaalwerk gaat via de ouderbijdrage en subsidie van de gemeente. Financiering van de Kinderopvang gaat via de ouderbijdrage en een toeslag van de Belasting. Die toeslag wordt feitelijk gefinancierd door de werkgevers en het Rijk. De peuterspeelzalen gaan voor alleenstaande (werkende) ouders en voor twee verdieners (zie punt 4) ook naar deze financieringsvorm.

3. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om recht te hebben op Kinderopvangtoeslag?
U komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag als u aan één of meerdere van de volgende voorwaarden voldoet:


 • U bent alleenstaande en werkt minimaal 5 uur per week of u volgt een opleiding
 • U bent tweeverdieners. (Tweeverdiener = wanneer beide ouders minimaal 5 uur per week werken of een opleiding volgen)
 • Of u werkt zonder vergoeding mee in de zaak van uw partner
 • Of u heeft winst uit onderneming
 • Of u heeft inkomsten uit andere werkzaamheden, bijv. freelance of artiest
 • Of u volgt een traject naar werk
 • Of u volgt een opleiding
 • Of u volgt een inburgeringscursus


4. Wat als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag?
Als er sprake is van een 'kostwinnersgezin' komt u niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. U bent een kostwinnersgezin wanneer één van de twee ouders/verzorgers een inkomen heeft.

5. Wanneer kan er Kinderopvangtoeslag aangevraagd worden?
Wanneer Spelenderwijs bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen ook bekend staat als aanbieder van Kinderopvang naast peuterspeelzaal, kan de toeslag aangevraagd worden. Hiervoor is een contract met Spelenderwijs en een LRKP nummer van de locatie waar uw kind naar de peuterspeelzaal gaat nodig. Zodra dit bekend is, zal dit gecommuniceerd worden.

6. Gaan mijn maandlasten omhoog?
Afhankelijk van uw inkomen kunnen de maandlasten hoger of lager uitvallen.

7. Hoe zit het wanneer ouders co-ouderschap hebben?
In geval van co-ouderschap, kunnen beide ouders Kinderopvangtoeslag aanvragen, mits beiden een contract hebben met Spelenderwijs.

8. Hoe zit het als ouders niet in Nederland werken?
Wanneer ouders in het buitenland werken, in een EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, dan gelden dezelfde voorwaarden en heeft u recht op Kinderopvangtoeslag.

9. Krijgt een ouder ook toeslag voor een adoptie of –pleegkind?
Ja, ook dan heeft een ouder recht op Kinderopvangtoeslag.

10. Hoe zit het wanneer een ouder stopt met werken of ontslagen wordt?
In geval van ontslag, of ontslag nemen, heeft u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag, wanneer u niet meer werkt. Wanneer u daarna nog geen werk heeft, vervalt de kinderopvangtoeslag, maar kunt u waarschijnlijk wel weer gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente.

11. Wat verandert er voor kinderen die een VVE-plaats hebben?
Voor de VVE-dagdelen verandert er NIETS. Deze blijven gesubsidieerd worden door de gemeenten. Alle gemeenten blijven subsidie verlenen voor VVE-plaatsen. Neem contact op met onze administratie voor meer informatie.

12. Blijven de openingstijden gelijk?
Ja

13. Wat verandert er voor mijn kind?
Voor uw kind verandert er niets; De leidsters blijven hetzelfde, De groepen blijven hetzelfde
De tijden blijven hetzelfde en het programma blijft hetzelfde

14. Heb ik recht op kinderopvangtoeslag wanneer ik zelf ontslag neem?
Ook in dat geval heeft u 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Vindt u in de tussenliggende periode weer werk, dan loopt de toeslag gewoon door. Zo niet, dan kunt u gebruik maken van de subsidie van de gemeente.

15. Hoeveel ga ik straks betalen voor de peuterspeelzaal?
Met behulp van de rekentool kunt u de kosten voor de peuterspeelzaal berekenen.

16. Hoe werkt het als ik een 0-uren contract heb?
In dat geval maakt u een schatting van het aantal uren dat u gemiddeld werkt per week. Hoe minder uren u opgeeft, hoe meer toeslag u krijgt. Dit wordt aan het einde van een jaar verrekend door de belastingdienst. Let er dus goed op dat u niet te laag gaat zitten met het aantal uren, want dan dient u geld terug te betalen.

17. Wat is een inkomensverklaring?
Een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) is een officiële verklaring van de belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar.
Van kostwinnergezinnen hebben wij een inkomensverklaring nodig van beide ouders omdat deze gezinnen gebruik maken van de gemeentesubsidie (en niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag).
De inkomensverklaring moet aangevraagd worden via de Belasting Telefoon 0800 - 0543 (gratis). Tip: Houdt uw BSN-nummer bij de hand en kies in het keuzemenu eerst voor keuze 3 (Overige vragen), dan keuze 1 (Inkomensverklaring) en daarna weer keuze 1 (Inkomensverklaring 2015)

18. Wat is een verzamelinkomen?
Het verzamelinkomen is de optelsom van de inkomsten van u en uw partner in box 1, 2 en 3. De aftrekposten moeten in mindering worden gebracht om het verzamelinkomen te berekenen.

19. Wat is een LRKP nummer?
LRKP is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente wordt elke locatie die ingeschreven onder een bijbehorend uniek registratienummer of te wel het LRKP nummer.
Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een voorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat geregistreerd. Het nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

20. Mag een kinderopvangorganisatie het BSN-nummer van ouders en kinderen opvragen?
Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd (conform artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensonafhankelijke regelingen) en zelfs verplicht om te behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind.
Wij vragen die gegevens op bij ouders, zodat de Belastingdienst/
Toeslagen de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan de bij de Belastingdienst bekende gegevens.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.overheid.nl

21. Waarom vraagt Spelenderwijs welke ouder de kinderopvangtoeslag aanvraagt?
Een ouder kan kinderopvangtoeslag aanvragen als er een contract gesloten is tussen de ouders en Spelenderwijs. In het contract moet staan wie 'Ouder 1' is en wie 'Ouder 2'. Ouder 1 is de ouder die het minste aantal uren per week werkt, en daarmee de ouder die de kinderopvangtoeslag aanvraagt. Hierbij is ook van belang dat de belastingdienst de koppeling kan maken tussen de opvanguren en de gegevens van de ouder.

22. Waarom vraagt Spelenderwijs naar de nationaliteit van de ouders?
Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen moeten beide ouders/verzorgers voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.
 • U heeft met de organisatie een contract afgesloten.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde opvang.
 • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.