Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Pedagogische visie

Omgaan met peuters
De peuterspeelzaal is een veilige, op de leeftijdsgroep afgestemde, kindvriendelijke, uitdagende ruimte. In groepsverband en individueel worden er activiteiten aangeboden. Uw kind wordt opgevangen in een aangenaam pedagogisch klimaat, waar het zich optimaal kan ontwikkelen. Onder een goed pedagogisch klimaat verstaan wij een klimaat waarin de peuters zich veilig kunnen voelen, vertrouwen in zichzelf, in elkaar en in volwassenen kunnen hebben. De peuters leren samenwerken, leren omgaan met eigen emoties en met die van anderen. Kinderen worden uitgedaagd om nieuwe ervaringen op te doen. Spelenderwijs werkt met een pedagogisch beleid en per locatie is er een werkplan opgesteld. Het pedagogisch beleid en het werkplan zijn op de locaties in te zien.

Peuters leren spelen
De belangrijkste doelstelling van het peuterspeelzaalwerk is het stimuleren van de sociale ontwikkeling door de peuters in de gelegenheid te stellen contact te leggen met leeftijdgenootjes en met volwassenen buiten de familiekring.
Het gaan naar de peuterspeelzaal betekent een eerste stap in de richting van onafhankelijkheid, functioneren los van het vertrouwde gezin. Wij vinden het van belang dat de peuters plezier beleven aan de speelzaal, de spelletjes en de activiteiten. Het gaat om peuterspeelzaal werk.
Dit betekent dat het spelen voorop blijft staan. In een veilige omgeving, met duidelijke grenzen en een vaste dagindeling, biedt de peuterspeelzaal de peuters de mogelijkheid om met diverse activiteiten en met verschillende materialen kennis te maken. Tevens wordt de peuter geleerd om met elkaar en de leidsters om te gaan, dit als ondersteuning van hun algemene ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat de peuter begeleid wordt in zijn ontwikkeling. Ieder kind heeft zijn eigen individualiteit en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.

Peuters stimuleren
Naast het vrije spelen, worden er activiteiten aangeboden die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de peuter.
De motoriek wordt gestimuleerd door bewegingsspelletjes. Peuters leren zich goed te bewegen, leren begrippen zoals ‘voor’ en ‘achter’ en leren hoe verschillende lichaamsdelen heten. Kortom de peuter leert en ervaart Spelenderwijs!

De peuters worden in de verschillende fases van hun ontwikkeling begeleid. De activiteiten en het aangeboden spelmateriaal zijn gericht op de volgende ontwikkelingsgebieden:


 • Sociaal
 • Emotioneel
 • Cognitief
 • Taal/spraak
 • Creatief
 • Motorisch
 • Zelfredzaamheid
 • Zintuiglijk
 • Weerbaarheid


De peuters worden gestimuleerd en aangemoedigd naar leeftijd en individuele mogelijkheden. Van een peuter van 2 jaar worden andere dingen verwacht dan van een peuter van bijna 4 jaar. Zeker voor de oudere peuters is het goed voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen om een aantal dingen zelf te kunnen.

Normen en waarden
Spelen is het uitgangspunt en door het spelen met andere peuters leren zij sociale vaardigheden.
De leidsters hebben een voorbeeldfunctie en zullen de peuters duidelijk maken wat wel en niet mag en hoe je je in de groep gedraagt. Er wordt op speelse wijze ingegaan op normen en waarden.
Zo wordt de peuters geleerd om:

 • te wachten op je beurt
 • naar elkaar te luisteren
 • elkaar respecteren en accepteren
 • netjes om te gaan met de spullen
 • elkaar geen pijn te doen
 • hygiëne bij het eten, bij het drinken en naar het toilet gaan