Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Zorg voor peuters

Veiligheid
Elke peuterspeelzaal is uitgerust met goede brandbestrijdingsmiddelen en de leidsters houden 2x per jaar een brandoefening. De leidsters hebben een opleiding BHV gevolgd waarin aandacht wordt besteed aan EHBO, brandveiligheid en hoe te handelen bij calamiteiten.
Door het volgen van herhalingscursussen blijft de kennis van de leidsters actueel.
De stichting stelt zich ten doel om in samenwerking met de gemeente de gebouwen zo veilig mogelijk te laten zijn. Wij volgen de landelijke richtlijnen op dit gebied.

Hygiëne
Hygiëne is heel belangrijk als je met een groep peuters werkt. Onze regels om te zorgen voor voldoende hygiëne zijn:

  • handen wassen na het toilet bezoek, na het buitenspelen en voor het fruit eten
  • peuters die een vieze luier of broek hebben, worden verschoond
  • neusjes worden met een papieren zakdoekje gesnoten
  • wondjes worden verzorgd
  • speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt
  • handdoekjes e.d. worden dagelijks schoon opgehangen
  • wanneer er hoofdluis in de groep is, wordt dit gemeld en indien nodig maatregelen getroffen
  • de lokalen en de toiletten worden elke openingsdag schoongemaakt
  • twee keer per jaar wordt het gehele lokaal en al het speelgoed extra schoongemaakt

Of een speelzaal voldoet aan alle eisen op het gebied van gezondheid en hygiëne wordt beschreven in het inspectierapport van de DG&J, met daarin de Risico-inventarisatie gezondheid. Deze rapporten zijn in te zien onder het kopje 'locatie'.

Zindelijkheid
Zindelijk worden is een onderdeel in de ontwikkeling van het kind en als zodanig neemt het ook binnen het dagritme van de peuterspeelzaal een plaats in. Peuters die nog niet zindelijk zijn, worden verschoond. Peuters die bezig zijn met zindelijk worden, worden hierin gestimuleerd. Als de peuter naar het toilet moet, dan wordt hij daar waar nodig, geholpen.
Bij de oudere peuters kan het helemaal zelf doen als een stimulans werken. Dit moet je immers ook op de basisschool kunnen. De pedagogisch medewerksters zullen ook op bepaalde momenten vragen of er nog peuters naar het toilet moeten om hen zo te helpen herinneren op tijd naar het toilet te gaan.

Een peuter wordt pas zindelijk als hij eraan toe is, zowel lichamelijk als emotioneel. Voor sommige peuters gebeurt er zoveel om hen heen dat ze (nog) niet voldoende aandacht aan het zindelijk worden kunnen besteden.
Is een peuter thuis wel bezig met dit proces van zindelijk worden en ouders bezig gaan met de zindelijkheidstraining, dan wordt de ouders gevraagd de pedagogisch medewerksters hierover in te lichten. Als het mogelijk is kunnen zij de training voortzetten op de peuterspeelzaal.
Pedagogisch medewerksters zullen met de ouders bespreken hoe het gaat en hen helpen en adviseren.
Als een peuter zich nog onvoldoende op zijn gemak voelt om de training op de peuterspeelzaal voort te kunnen zetten, wordt er geadviseerd om nog even te wachten.

Zieke peuters
Peuters die ziek zijn moeten 's ochtends vóór 9.00 uur of 's middags voor 13.00 uur bij de leidster worden afgemeld. Het is hinderlijk om dit later te doen, omdat dit het groepsproces verstoord.
Als er onder de peuters een besmettelijke ziekte heerst, zoals waterpokken of rode hond, zal dit door de leidsters aan de overige ouders worden meegedeeld. De ouders kunnen dan zelf beslissen of zij hun peuter naar de peuterspeelzaal laten gaan of hen weer mee naar huis nemen. Spelenderwijs hanteert het beleid van de DG&J.

Een zieke peuter kan helaas niet naar de peuterspeelzaal komen. Besmettingsgevaar speelt hierin een rol. De peuterspeelzaal is niet ingesteld op het verzorgen van zieke peuters. In de praktijk blijkt ‘ziek’ vaak een moeilijk begrip. Ziek zijn en de lichamelijke uitwerking hiervan op het kind, heeft vaak met meerdere factoren te maken. Koorts (38.0 graden of hoger) is hierin niet altijd de enige graadmeter bij kinderen. Van belang is ook hoe het kind zich voelt en of er bijkomende verschijnselen zijn zoals hoofdpijn, misselijkheid en diarree. Vaak zult u als ouder in eerste instantie moeten beoordelen of uw kind wel of niet naar de peuterspeelzaal kan. Een ziek kind heeft vooral rust, extra zorg en aandacht nodig. Bij twijfel of uw kind wel of niet naar de peuterspeelzaal mag komen, raden we u aan voor openingstijd met de pedagogisch medewerkster te overleggen.
Het kan zijn dat u gevraagd wordt de huisarts te raadplegen als het ziektebeeld niet duidelijk is. De speelzaal heeft een meldingsplicht bij bepaalde besmettelijke ziekten. Als richtlijn bij infectieziektes hanteert de peuterspeelzaal de DG&J-wijzer.

Omdat op de peuterspeelzaal regelmatig besmettelijke ziektes voorkomen, is het goed te weten of in een groep kinderen zijn die extra risico lopen om ernstig ziek te worden als zij een infectie oplopen. Dit kan het geval zijn bij bepaalde chronische ziektes of bij een stoornis in de afweer. Via het intakeformulier kunt u de medische gegevens van uw kind doorgeven. Bij de inschrijving wordt u gevraagd naar een aantal telefoonnummers, zodat u altijd bereikbaar bent en wij in geval van nood contact met u kunnen opnemen.

Zieke leidsters
Leidsters die ziek zijn of om andere redenen afwezig zijn, worden vervangen door professionele invalleidsters. Er wordt naar gestreefd zo min mogelijk wisselende gezichten op een groep te hebben.