Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Kwaliteit

Wat is kwaliteit
Onder kwaliteit verstaan wij:

  • Twee gediplomeerde pedagogisch medewerksters op een groep
  • Vroeg- en voorschoolse educatie
  • Doorgaande leerlijn naar basisscholen
  • Opvoedondersteuning voor ouders
  • Schakel in het jeugdbeleid, zorg en welzijn
  • Signaleringsfunctie, het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK), Zorg voor Jeugd
  • Partner van de gemeenten voor peuterspeelzaalwerk


Regels voor peuterspeelzalen zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (WKKP).
Uit deze verordening komt de gemeentelijke 'Verordening Kinderopvang' voort.

De omgeving
Wij richten onze locaties zo in dat ze aansluiten op de belevingswereld van de peuters. Door het creëren van diverse speelhoeken worden de peuters gestimuleerd om te spelen.
Er is voldoende spel- en ontwikkelingsmateriaal aanwezig waarmee de peuters spelenderwijs begrippen of vaardigheden kunnen leren.
Wanneer nodig, volgen wij de peuter via het peutervolgsysteem KIJK.

Groepsgrootte
In de ‘Wet Kwaliteitseisen Kinderopvang en Peuterspeelzalen’ is bepaald dat een groep bestaat uit maximaal 16 peuters en twee gediplomeerde pedagogisch medewerksters.
Stagiaires die bij Spelenderwijs hun beroepspraktijkvorming volgen, staan altijd boventallig op de groep.

Peuters die extra zorg en aandacht nodig hebben
Spelenderwijs is er in principe voor alle kinderen in de Hoeksche Waard in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Dus ook voor kinderen die op één of andere manier extra zorg nodig hebben. Dit kan een achterstand in één van de ontwikkelingsgebieden zijn, maar ook zorg rondom gedragsproblemen of gezinssituatie. In sommige gevallen is er dusdanige zorg dat er contact nodig is met jeugdzorg en/of het AMK.
Structureel registreren is van groot belang om de kerntaak van de peuterspeelzaal, vroeg signalering, goed uit te voeren. Spelenderwijs werkt hiertoe samen met andere kindgerichte organisaties, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg en het opvoedbureau.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) binnen Spelenderwijs
De peuterspeelzaal wordt steeds meer gezien als een gedegen voorbereiding op de basisschool. Om deze overgang voor de peuters zo klein mogelijk te maken, werken de peuterspeelzalen van Spelenderwijs allemaal met een methode die de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert.
De methodes zijn erop gericht om jonge kinderen te stimuleren op gebied van de spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling.

De pedagogisch medewerksters kunnen, door middel van observeren, tijdig ingrijpen als er een achterstand dreigt bij een peuter. Deze achterstanden zullen de pedagogisch medewerksters met de ouders bespreken en als het nodig is, zal er een plan van aanpak gemaakt worden. Ook kunnen leidsters doorverwijzen naar andere instanties, als de hulp die een kind nodig heeft, niet geboden kan worden op de peuterspeelzaal (bijvoorbeeld: logopedie). De ouders worden altijd als ervaringsdeskundigen van hun eigen kind gezien en dus ook betrokken bij de te nemen stappen.

Taalprogramma's
Binnen Spelenderwijs wordt er gewerkt met taalstimuleringsprogramma's en kind- volgsystemen. Binnen onze locaties wordt gewerkt met KIJK, UK en Puk, ik ben BAS, Piramide en Startblokken. Door middel van deze programma's wordt er gewerkt aan de taalvaardigheid, zodat peuters een goede start kunnen maken op de basisschool. De activiteiten stimuleren naast de spraak- en taalvaardigheid ook de sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden met afwisselende thema's. Dit wordt op een speelse, ongedwongen wijze aangeboden. Om deze taalprogramma's te kunnen uitvoeren zijn onze medewerksters daartoe opgeleid. In de beschrijvingen van de diverse locaties wordt vermeld of, en zo ja met welk taalprogramma wordt gewerkt.

Het AMK
Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht om een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen de branche. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Als er sprake is van ernstige misstanden, of een vermoeden daarvan, is Spelenderwijs verplicht een melding te doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
Overigens is het AMK ook bereikbaar voor vragen en advies, zonder dat er sprake is van melden.