Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Klaaswaal


Peuterspeelzaal 't Haventje


Adres per 8 mei 2017:
Klaverbladstraat 1
3286 VR KLAASWAAL
telefoon: 06-57392975
e-mail: psz.haventje@gmail.com
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 308174495
Let op: vanwege de verhuizing wijzigt het LRKP-nummer per 8 mei 2017. Het nieuwe nummer is 840324546

Openingstijden


Maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend.

Ochtend:
08.30 - 08.45 uur inlooptijd
11.15 - 11.30 uur ophaaltijd

Combinaties dagdelen:
Maandagochtend - woensdagochtend
Dinsdagochtend - donderdagochtend

De speelochtend
De peuters bezoeken de peuterspeelzaal op vaste dagdelen. Voor de structuur en continuïteit heeft elke groep een vaste leidster en werken we volgens een vast dagritme. De activiteiten voor die dag zijn altijd te zien voor de peuters op ons dagritmebord dat in het lokaal hangt.
Er wordt altijd gestart met vrijspelen, de ouders geven meestal de eerste aanzet, door met hun kind wat te gaan doen bij binnenkomst. Als de ouders weg zijn mag de peuter zelf kiezen waar het mee speelt. Tijdens dit vrijspelen bieden de leidsters regelmatig een creatieve activiteit aan, die aansluit bij de seizoenen of een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de peuters. Het andere dagdeel richten wij ons tijdens het vrijspelen meer op het spel van de peuters, door individueel of in kleine groepjes met ze te spelen.
Rond 10.15 uur / 14.30 uur gaan we opruimen en in de kring, waar de peuters drinken krijgen van de peuterspeelzaal en fruit eten dat ze van thuis hebben meegenomen.
De leidster vertelt een verhaaltje, we zingen liedjes of doen een spelletje. Als het weer het toelaat gaan we met de peuters buiten spelen, waar veel andere activiteiten aan de orde komen.
De activiteiten passen altijd binnen het gebruikelijke dagritme van de peuterspeelzaal.

De wenperiode


De eerste ochtend/middag
U krijgt van ons een schriftelijke uitnodiging met een datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal kan komen. Wij verzoeken u vriendelijk een intakeformulier te downloaden van onze site en deze ingevuld mee te nemen naar de peuterspeelzaal.
Op de eerste ochtend bent u van harte welkom om iets langer te blijven. Terwijl uw kind op onderzoek uit gaat, geven wij u tijdens een intakegesprek een indruk van wat u en uw peuter van ons kunt verwachten. Ook de ontwikkeling van uw kind en belangrijke informatie komen in dit gesprek aan bod. Tevens krijgt u de ruimte om vragen te stellen.

Afscheid nemen
De eerste keer alleen op de peuterspeelzaal blijven is voor elke peuter weer een grote stap en elke peuter reageert er anders op.
Wij hebben er begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen. Wat het beste werkt is duidelijkheid. Dus als u besluit weg te gaan, neem dan duidelijk afscheid van uw kind, waarschuw de leidster dat u weg gaat en ga dan ook, ook al huilt uw kind. Van tijd rekken bij het afscheid, worden kinderen vaak onzeker.
Wanneer een peuter niet te troosten is, zullen we u vragen eerder terug te komen. Op dat moment zullen we afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

Vroeg- en voorschoolse educatieUk en Puk
De peuterspeelzaal werkt met het Vroeg- en Voorschoolse Educatieprogramma (VVE) Uk en Puk. Uk en Puk is een speels totaalprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor peutergroepen. Met deze methode wordt er gewerkt aan de brede ontwikkeling van de peuter. Er wordt aandacht besteed aan drie belangrijke ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal communicatieve vaardigheden en beginnend rekenen. De nadruk ligt op de mondelinge vaardigheden: spreken, luisteren en vergroten van de woordenschat.
De handpop Puk is een belangrijk figuur in Uk & Puk. Bij het aanbieden van taal en het stimuleren van communicatie over en weer is voor hem een belangrijke rol weggelegd. Puk treedt op als intermediair tussen leidster en de kinderen. Puk maakt dezelfde dingen mee als de peuters en creëert daarmee veilige en herkenbare situaties. Puk is een speelkameraadje van de peuters en via Puk kunnen kinderen ook betrokken worden bij een activiteit.
Uk & Puk werkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. De speelse activiteiten zijn gericht op interactief, betekenisvol en actief leren en houden rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen de groep.

Kijk! Peuters
Vanaf het schooljaar 2009/2010 werken wij met het kindvolgsysteem KIJK! Peuters. Door het gebruik van KIJK! Peuters krijgen wij een goed inzicht in de ontwikkeling van de peuters en in hun welbevinden. Dit volgsysteem brengt de totale ontwikkeling van kinderen in kaart. We observeren de peuter in een situatie waarin het bezig is met spontane,zelfgekozen activiteiten. Hiermee krijgen we niet alleen zicht op het verloop van de ontwikkeling, maar ook op hun welbevinden. Op basis hiervan kunnen wij dan gericht de verdere ontwikkeling van de peuters stimuleren.
De ontwikkelingsgebieden die we in kaart brengen zijn:

 • Omgaan met zichzelf
 • Omgaan met de ander
 • Zelfredzaamheid
 • Spelontwikkeling
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Motoriek
 • Grote ontwikkeling
 • Kleine ontwikkeling
 • Tekenontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Ontluikende geletterdheid
 • Ontluikende gecijferdheid


Observatieformulier
In de periode dat uw peuter de peuterspeelzaal bezoekt, vullen de leidsters twee maal de observatieformulieren in: één keer als uw peuter (bijna) drie is en één keer vlak voordat uw peuter naar de basisschool gaat. Naar aanleiding van deze observaties vinden er gesprekken met de ouders/verzorgers plaats. Als uw peuter vier jaar wordt en naar de basisschool gaat, vindt er een overdracht van de gegevens plaats van de peuterspeelzaal naar de betreffende basisschool. Een goede overdracht en samenwerking vergemakkelijken namelijk voor een peuter de overgang van de voorschoolse naar de vroeg-schoolse periode. Natuurlijk vindt de overdracht alleen plaats met instemming van de ouders/verzorgers.


Feesten en activiteiten


Verjaardagen van de peuters
Als uw peuter jarig is, mag het trakteren op de peuterspeelzaal. In overleg met de leidster kunt u de dag waarop dit gebeurt afspreken. Als ouder mag u aanwezig zijn op dit dagdeel.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt 1 keer per schooljaar. Van iedere peuter wordt er een portretfoto gemaakt en er wordt een groepsfoto gemaakt.

Voorleesontbijt
Jaarlijks nemen wij als peuterspeelzaal deel aan het voorleesontbijt dat tijdens de nationale voorleesdagen wordt georganiseerd.

Juffenfeest
Eén keer per jaar worden de verjaardagen van alle leidsters tegelijk gevierd. Een feestelijke dag voor alle peuters en juffen.

Schoolreisje
Aan het eind van het schooljaar gaan wij met alle peuters op 'schoolreis'. Wij bezoeken met alle peuters onder begeleiding van de leidsters en ouders de kinderboerderij en speeltuin in Nieuw-Beijerland.

Sinterklaasfeest
Het Sinterklaasfeest vieren wij op de dagen voor 5 december. De peuters krijgen bezoek van Zwarte Piet en voor elke peuter is er een presentje.

Kerstfeest
De kerstviering wordt samen met ouders/verzorgers op het laatste dagdeel van de groep voor de kerstvakantie gevierd.

Open dag
Jaarlijks vindt er een open-dag plaats voor toekomstige peuters en hun ouders.

Overige
Wij besteden door het jaar heen aandacht aan de 4 jaargetijden, aan Pasen, Moederdag, Vaderdag, andere thema's en bijzondere gebeurtenissen.

Ouders en de peuterspeelzaalNieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van de komende feesten of activiteiten en andere nieuwtjes over de gang van zaken op de peuterspeelzaal, krijgt u als ouder tijdig de nodige schriftelijk informatie.

10 minuten gesprek
Twee maal in de periode dat uw peuter de peuterspeelzaal bezoekt, wordt u vrijblijvend uitgenodigd voor een informatief gesprek aan de hand van KIJK! Peuters over het gedrag, het welbevinden en de ontwikkeling van uw peuter.

Ouderavond
Jaarlijks wordt er een ouderavond georganiseerd. Hier zullen verschillende thema's aan de orde komen.

Schoonmaak
Aan het einde van het schooljaar vindt onze grote schoonmaak plaats. Met uw hulp maken wij het speelgoed schoon en worden reparaties verricht.

Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal

 • een schone luier of luierbroekje (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn)
 • een gehele verschoning voor het geval ze een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • Fruit (schoongemaakt en gesneden)
 • alles in een (rug)tasje met de naam van de peuter op de zijkant van de tas
 • jas, muts, sjaal, en wantjes graag ook voorzien van de naam van de peuter


Het is niet nodig uw peuter drinken mee te geven, zij krijgen dit op de peuterspeelzaal.

Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u niet te veel snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedsel-allergieën.)
Wij vragen u geen on-opgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar. Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda’s, kauwgomballen, lolly's en spekkies).

Andere tips

 • Als uw kind er behoefte aan heeft mag hij/zij in de wenperiode een knuffel meenemen.
 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen om welke reden dan ook, geef dit dan voor 9.00 uur aan één van de leidsters door.
 • Geef liever geen speelgoed mee naar de peuterspeelzaal. Wanneer de peuter toch speelgoed toch meebrengt zal het speelgoed op de kast gelegd worden zodra de ouders weg zijn. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoekraken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Lees de mededelingen op het mededelingenbord.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van de basisschool.
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen.
 • Laat uw peuter goed schoeisel dragen: slippers, klompen en laarzen kunnen gevaarlijk zijn.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.


DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
KL201611_Inspectierapport_OVR_POV_t_Haventje__2016.pdf
HA201704_Inspectierapport__KDV_t_Haventje.pdf
HA201705_Inspectierapport_t_Haventje_2017.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan
alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp.
Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal toe.