Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Strijen


Peuterspeelzaal Olleke Bolleke


Diepenhorstweg 1b, in OBS 'de Meerwaarde'
3291 GJ Strijen
Telefoon: 078-6741234
E-mailadres: psz.olleke.bolleke@online.nl
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 263543237

Openingstijden


Maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend.

Ochtend:
08.45 - 09.00 uur inlooptijd
11.30 - 11.45 uur ophaaltijd


Combinaties dagdelen:
Maandagochtend-woensdagochtend
Maandagochtend-donderdagochtend
Dinsdagochtend-donderdagochtend
Dinsdagochtend-vrijdagochtend
Woensdagochtend-vrijdagochtend

De speelochtend
Wanneer de kinderen het lokaal binnenkomen, mogen de kinderen vrij spelen. U kunt tijdens de inloop nog even een praatje maken met één van de leidsters, andere ouders of u kunt nog even met uw kind spelen. Het vrij spelen houdt o.a. in: met blokken bouwen, in de poppenhoek of in de autohoek spelen, of een boekje bekijken. Aan de tafeltjes kunnen de kinderen naar behoefte kleien, tekenen, plakken of puzzelen.
Nadat u afscheid heeft genomen van uw kind bieden de leidsters ook andere activiteiten aan tijdens het vrije spel. Bijvoorbeeld activiteiten die bij een bepaald thema horen of een spelletje.
Na ongeveer 3 kwartier gaan wij aan tafel om fruit te eten. Daarna spelen we nog even en kunnen de kinderen naar de wc, die zindelijk zijn of worden.
Na ongeveer een half uur ruimen we gezamenlijk op, en vormen we een kring met de stoeltjes. In de kring wordt een gezamenlijke activiteit gedaan, zoals muziek maken, liedjes zingen of een spelletje. Ook krijgen de kinderen in de kring iets te drinken.
Na de kringactiviteit gaan de kinderen, mits het weer het toelaat, nog even naar buiten.
Buiten kunnen de peuters op het klimrek, de glijbaan of in de zandbak spelen. Ook beschikken wij over diverse fietsjes.
Bij slecht weer spelen de peuters in het speellokaal waar gefietst en geklommen kan worden, of in de bouwhoek kan worden gespeeld.

De wenperiode


De eerste ochtend
U krijgt van ons een bevestiging via de mail met de datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal mag komen. Bij deze bevestiging treft u ook een intakeformulier aan. Het intakeformulier kunt u thuis printen en invullen, en neemt u mee naar de peuterspeelzaal.
Samen met uw peuter komt u de eerste keer een half uurtje later. Hierdoor is het binnenkomen voor het kind wat rustiger, en duurt de ochtend of middag niet zo lang. Als u wilt, mag u er de eerste keer een poosje bij blijven.

Afscheid nemen
De eerste zes weken gelden wederzijds als proeftijd. Als uw peuter wat moeite heeft met wennen, kunt u in overleg met de leidsters er voor kiezen om in het begin wat langer bij uw kind te blijven. Door samen te gaan spelen raakt uw kind eerder vertrouwd met de peuterspeelzaal.
Het is echter wel belangrijk dat u op een gegeven moment duidelijk afscheid neemt. Hoe moeilijk het ook voor u en uw kind kan zijn, ga nooit stiekem weg, maar vertel duidelijk dat u weggaat. De ervaring heeft geleerd dat het kind dat toch merkt en zich verlaten voelt, waardoor het zich niet prettig voelt.
Als de hele ochtend of middag nog wat te lang is voor uw kind, kunt u in overleg met de leidsters uw kind wat later brengen of eerder ophalen. Dit kunt u opbouwen tot een volledig dagdeel.

Vroeg- en voorschoolse educatieKijk! Peuters
Vanaf het schooljaar 2014/2015 werken wij met het kindvolgsysteem KIJK! Peuters. Door het gebruik van KIJK! Peuters krijgen wij een goed inzicht in de ontwikkeling van de peuters en in hun welbevinden. Dit volgsysteem brengt de totale ontwikkeling van kinderen in kaart. We observeren de peuter in een situatie waarin het bezig is met spontane,zelfgekozen activiteiten. Hiermee krijgen we niet alleen zicht op het verloop van de ontwikkeling, maar ook op hun welbevinden. Op basis hiervan kunnen wij dan gericht de verdere ontwikkeling van de peuters stimuleren.
De ontwikkelingsgebieden die we in kaart brengen zijn:


 • Omgaan met zichzelf
 • Omgaan met de ander
 • Zelfredzaamheid
 • Spelontwikkeling
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Motoriek
 • Grote ontwikkeling
 • Kleine ontwikkeling
 • Tekenontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Ontluikende geletterdheid
 • Ontluikende gecijferdheid


Observatieformulier
In de periode dat uw peuter de peuterspeelzaal bezoekt, vullen de leidsters twee maal de observatieformulieren in: één keer als uw peuter (bijna) drie is en één keer vlak voordat uw peuter naar de basisschool gaat. Naar aanleiding van deze observaties vinden er gesprekken met de ouders/verzorgers plaats. Als uw peuter vier jaar wordt en naar de basisschool gaat, vindt er een overdracht van de gegevens plaats van de peuterspeelzaal naar de betreffende basisschool. Een goede overdracht en samenwerking vergemakkelijken namelijk voor een peuter de overgang van de voorschoolse naar de vroeg-schoolse periode. Natuurlijk vindt de overdracht alleen plaats met instemming van de ouders/verzorgers.


Startblokken
'Startblokken' is een ontwikkelingsgericht programma, dat de ontwikkeling van jonge kinderen op vele fronten ondersteunt.
Door middel van thema's die aansluiten bij de belevingswereld van peuters richt Startblokken zich op de ontwikkeling van taal, spel, motoriek, rekenvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Thema's die b.v. aan bod komen zijn: dieren, het krijgen van een broertje of zusje, maar ook seizoensthema's zoals b.v. de lente of de herfst.

Gordon
Op onze peuterspeelzaal werken wij met de Gordonmethode.
Het uitgangspunt van deze methode is gelijkwaardigheid. Kinderen zijn, net als hun ouders, individuen met eigen wensen en een eigen inbreng. Als leidster kun je het meest effectief met kinderen omgaan als je:


 • zo goed luistert naar het kind dat je hem of haar ook echt begrijpt;
 • praat op een manier die het kind kan begrijpen;
 • praat in de ik –vorm en beschrijf wat jij ziet;
 • gevoelens verwoord;
 • conflicten op lost op een manier dat niemand verliest;
 • zodanig afspraken maakt dat iedereen zich eraan houdt;
 • constructief omgaat met verschillen in waarden.
Verpleegkundige van het consultatiebureau
Wij hebben regelmatig contact met de jeugdverpleegkundige.
Indien nodig vindt er overleg plaats,of komt zij op de peuterspeelzaal meekijken.
Dit gaat altijd in samenspraak met de ouders/verzorgers.
Wanneer peuters extra ondersteuning nodig hebben in de taal of sociaal emotionele ontwikkeling kan de jeugdverpleegkundige een VVE indicatie geven.
In samenspraak met de ouders en haar kunnen we een peuter dan 4 dagdelen peuterspeelzaal aanbieden.
Hierbij werken het consultatiebureau en de peuterspeelzaal nauw samen.
Het extra aanbod zal de peuter stimuleren in zijn ontwikkeling en mede door het taalprogramma Startblokken een goede start bieden op de basisschool.

Feesten en activiteiten


Verjaardag vieren
Het vieren van een verjaardag en/of afscheid is voor een peuter altijd een hele belevenis.
Samen met de leidster wordt een geschikte dag afgesproken om de verjaardag van uw peuter op de peuterspeelzaal te vieren. Ouder(s)/verzorger(s) mogen natuurlijk bij dit feest aanwezig zijn. De peuter mag op de grote feeststoel zitten, er worden liedjes gezongen en de handpop Narretje komt op bezoek, en daarna mag de peuter trakteren.

Paasfeest
Met Pasen worden er verscheidene knutselwerkjes gemaakt. En er worden paaseieren verstopt. Ook eten wij op die dag iets lekkers.

Fotograaf
Eén keer per jaar komt de fotograaf. Er worden individuele en groepsfoto's gemaakt.

Peuterpretweek
In de eerste week van juni organiseren wij de peuterpretweek. In deze week zijn ouders en belangstellenden van harte welkom op een aangegeven dag en tijd om een kijkje te nemen onder het genot van iets lekkers en een kopje koffie/thee. Ook mogen de peuters verkleed komen en er worden spelletjes gedaan en iets lekkers gegeten.

Sinterklaas
De leidsters vieren samen met de kinderen in de kring het Sinterklaasfeest. Door middel van een Sint en Piet handpop wordt er een verhaaltje verteld, waarna de kinderen op zoek mogen gaan naar de zak met cadeautjes. Er komt bewust geen Sint of Piet langs op de peuterspeelzaal.

Kerst
De kinderen mogen zelf de kerstboom versieren en er worden verschillende activiteiten gedaan. Op de laatste dag voor de kerstvakantie mogen de kinderen een kerststukje maken en er worden liedjes rond de kerstboom gezongen. We sluiten af met het eten van een krentenbolletje of een mandarijntje. Het laatste kwartier mogen ouders samen met hun peuter muziek maken en kerstliedjes zingen.

Boekenpret
Boekenpret is een methode om het voorlezen bij jonge kinderen en ouder(s)/verzorger(s) te bevorderen. Eén keer per jaar werken we aan een Boekenpret-project. Tijdens zo'n project staat één prentenboek centraal. Dit boek wordt op verschillende manieren aangeboden. Bovendien wordt er over het thema van het boek gezongen, geknutseld of wordt het boek in spelvorm uitgebeeld. Het boek mag ook een week mee naar huis, zodat het thuis ook voorgelezen kan worden en erover gepraat kan worden.

Verjaardagen
Voor de verjaardagen van papa, mama, opa, oma, broertje of zusje mag het kind iets op de peuterspeelzaal maken. Dit graag twee weken van te voren doorgeven aan de leidsters.

Geboorte broertje of zusje
Als een peuter een broertje of zusje krijgt, wordt er natuurlijk aandacht aan besteed. Er wordt een mooie tekening voor de baby gemaakt en de peuter mag, als hij/zij dat wil, tijdens de kring iets vertellen over de baby. Als u en uw peuter het leuk vinden mag uw peuter trakteren.

Ouders en de peuterspeelzaal


Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van de komende feesten of activiteiten en andere nieuwtjes over de gang van zaken op de peuterspeelzaal, delen wij regelmatig een nieuwsbrief uit.

Praten over uw peuter
Ouders en leidsters wisselen tijdens het brengen en halen vaak kort informatie en ervaringen over hun kind uit. In de praktijk is hierbij vaak weinig tijd voor een diepgaander gesprek. Ouders kunnen, als zij daar behoefte aan hebben, altijd een afspraak maken met één van de leidsters voor een individueel gesprek op een rustiger tijdstip.
Anderzijds zullen de leidsters u voor een gesprek uitnodigen, als zij zorgen hebben over de ontwikkeling van uw kind.

Meedraaien in de groep
Vindt u het leuk om het reilen en zeilen van de peuters in de groep van nabij mee te maken, dan kunt u van de gelegenheid gebruik maken om een ochtend of middag mee te draaien in de groep. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij één van de leidsters.

Schoonmaakavond
Twee keer per jaar wordt een schoonmaakavond gehouden op de peuterspeelzaal. Het is de bedoeling dat de ouders dan komen helpen bij het schoonmaken en/of repareren van het speelmateriaal.

Hulp van ouders
Regelmatig hebben wij hulp nodig bij het organiseren of begeleiden van activiteiten, of allerlei voorkomende klusjes. Lijkt het u leuk onze peuterspeelzaal een helpende hand te bieden, dan kunt u dit aangeven bij één van de leidsters. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal

 • een knuffel of klein speelgoed van thuis tijdens de wenperiode
 • schoongemaakt fruit in een afgesloten bakje, voorzien van de naam van uw peuter
 • een schone luier of up-en-go luier (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn) en vochtige doekjes
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • alles in een (rug)tasje met de naam van de peuter op de tas
 • jas, muts, sjaal, en wantjes graag ook voorzien van de naam van de peuter


Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u liever geen snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedselallergieën.)
Wij vragen u ook geen on-opgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar.
Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda's, kauwgomballen en lolly's). Het gaat vooral om het uitdelen en niet om de hoeveelheid!

Andere tips

 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen, geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen, om welke reden dan ook, geef dit dan voor 9.00 uur aan één van de leidsters door.
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen. Regenlaarzen mogen in de groep niet gedragen worden. Heeft uw peuter laarzen aan, wilt u dan sloffen voor in de groep meegeven.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer uw peuter zelf speelgoed meebrengt, er ook andere peuters mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoekraken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Lees de mededelingen op het mededelingenbord in de gang of op het schoolbord op de deur naar het lokaal.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van de basisscholen. Bij het intakegesprek en aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een overzicht van het jaarprogramma en de schoolvakanties.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.


DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
OBS201611_Inspectierapport_OVR_KDV_Olleke_Bolleke.pdf
OBS201704_Inspectierapport_Olleke_Bolleke_Strijen.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan
alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp.
Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal toe.