Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Oud-Beijerland - locatie Centrum

Peuterspeelzaal 't Drempeltje


in basisschool Zevensprong Centrum

Willem van Vlietstraat 2
3262 GM Oud-Beijerland
Telefoon: 06-50909696
e-mailadres: drempeltje.centrum@gmail.com
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 574788554

Openingstijden


Maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend.

08.45 - 09.00 uur inlooptijd
11.30 - 11.45 uur ophaaltijd

Combinaties dagdelen
Maandagochtend-woensdagochtend
Dinsdagochtend-donderdagochtend
Woensdagochtend-vrijdagochtend
Maandagochtend-vrijdagochtend

De speelochtend
Wanneer de peuters en hun ouders binnenkomen, staan er op de tafels verschillende speel- en ontwikkelingsmaterialen klaar. De peuters kunnen ook in de leeshoek, poppenhoek en autohoek spelen. Tijdens dit vrije spel wordt regelmatig een knutselactiviteit aangeboden. Ouders nemen voor 9.00 uur of in de middag voor 13.00 uur afscheid.
De leidsters nemen de kinderen mee naar de wc indien nodig. Hier is geen vaste tijd voor.
Na het bezoekje aan het toilet wassen de peuters hun handen. Zelfstandigheid wordt hier gestimuleerd.
Om ongeveer 10 uur gaan we in de kring, na het zingen van het liedje 'Luister even allemaal, kom maar bij de juf'. In de kring worden de namen opgelezen, er worden liedjes gezongen en een boekje voorgelezen.
Gezamenlijk wassen we onze handen en eten we fruit.
Indien er nog tijd is, mogen de kinderen nog spelen. Anders wordt er met de peuters opgeruimd.
Daarna worden de kinderen weer in de kring verwacht en gaan we drinken. Vaak worden er nog liedjes gezongen.
Indien het weer het toe laat gaan we naar buiten om op het plein te spelen. Daar is een glijbaan of een klimrek en er zijn verschillende fietsen en steppen. Ook de zandbak is aanwezig.
Bij regen wordt er in de gymzaal of speelhal gespeeld.
De ochtend of middag eindigen we in de kring met het uitdelen van eventuele werkjes en het zingen van een liedje.

De wenperiode


De eerste ochtend
Van onze peuteradministratie krijgt u een datum door wanneer uw kind op de peuterspeelzaal kan beginnen. U kunt een intakeformulier downloaden en uitprinten op onze website. Dit formulier kunt u thuis invullen en meenemen naar de peuterspeelzaal.
Op de eerste dag worden u en uw kind een kwartiertje later verwacht dan de normale begintijd. Dit is wat rustiger voor uw kind: alle andere ouders zijn dan al weer naar huis vertrokken.
Terwijl uw kind op de eerste dag op onderzoek uitgaat, hebben de leidsters een contactmoment met u. Hierin worden vragen gesteld over de ontwikkeling van uw kind en tevens krijgt u de ruimte om vragen te stellen.

Afscheid nemen
De eerste keer alleen op de peuterspeelzaal blijven, is voor elke peuter weer een grote stap en elke peuter reageert er anders op.
Wij hebben er begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen. Wat het beste werkt is duidelijkheid. Dus als u besluit weg te gaan, neem dan duidelijk afscheid van uw kind, waarschuw de leidster dat u weg gaat en ga dan ook, ook al huilt uw kind. Van tijd rekken bij het afscheid worden kinderen vaak onzeker.
Wanneer een peuter niet te troosten is zullen we u vragen eerder te komen. Op dat moment zullen we afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.
Ook mag u zelf bellen naar de peuterspeelzaal met de vraag hoe het met uw kind gaat. Soms wordt er ook door de leidster naar huis gebeld om te vertellen hoe het gaat.

Vroeg- en voorschoolse educatie


Tijdens de peuterspeelzaalperiode kijken wij gericht naar de ontwikkeling van uw peuter.
De peuterspeelzaal biedt hierin begeleiding, maar heeft ook een doorverwijzende functie.

Uk en Puk
De peuterspeelzaal werkt met het Vroeg- en Voorschoolse Educatieprogramma (VVE) Uk en Puk. Uk en Puk is een speels totaalprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor peutergroepen. Met deze methode wordt er gewerkt aan de brede ontwikkeling van de peuter. Er wordt aandacht besteed aan drie belangrijke ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal communicatieve vaardigheden en beginnend rekenen. De nadruk ligt op de mondelinge vaardigheden: spreken, luisteren en vergroten van de woordenschat.
De handpop Puk is een belangrijk figuur in Uk & Puk. Bij het aanbieden van taal en het stimuleren van communicatie over en weer is voor hem een belangrijke rol weggelegd. Puk treedt op als intermediair tussen leidster en de kinderen. Puk maakt dezelfde dingen mee als de peuters en creëert daarmee veilige en herkenbare situaties. Puk is een speelkameraadje van de peuters en via Puk kunnen kinderen ook betrokken worden bij een activiteit.
Uk & Puk werkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. De speelse activiteiten zijn gericht op interactief, betekenisvol en actief leren en houden rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen de groep.

Kijk! Peuters
Vanaf het schooljaar 2014/2015 werken wij met het kindvolgsysteem KIJK! Peuters. Door het gebruik van KIJK! Peuters krijgen wij een goed inzicht in de ontwikkeling van de peuters en in hun welbevinden. Dit volgsysteem brengt de totale ontwikkeling van kinderen in kaart. We observeren de peuter in een situatie waarin het bezig is met spontane,zelfgekozen activiteiten. Hiermee krijgen we niet alleen zicht op het verloop van de ontwikkeling, maar ook op hun welbevinden. Op basis hiervan kunnen wij dan gericht de verdere ontwikkeling van de peuters stimuleren.
De ontwikkelingsgebieden die we in kaart brengen zijn: • Omgaan met zichzelf
 • Omgaan met de ander
 • Zelfredzaamheid
 • Spelontwikkeling
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Motoriek
 • Grote ontwikkeling
 • Kleine ontwikkeling
 • Tekenontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Ontluikende geletterdheid
 • Ontluikende gecijferdheid


Observatieformulier
In de periode dat uw peuter de peuterspeelzaal bezoekt, vullen de leidsters twee maal de observatieformulieren in: één keer als uw peuter (bijna) drie is en één keer vlak voordat uw peuter naar de basisschool gaat. Naar aanleiding van deze observaties vinden er gesprekken met de ouders/verzorgers plaats. Als uw peuter vier jaar wordt en naar de basisschool gaat, vindt er een overdracht van de gegevens plaats van de peuterspeelzaal naar de betreffende basisschool. Een goede overdracht en samenwerking vergemakkelijken namelijk voor een peuter de overgang van de voorschoolse naar de vroeg-schoolse periode. Natuurlijk vindt de overdracht alleen plaats met instemming van de ouders/verzorgers.


Gordon
Op onze peuterspeelzaal werken wij met de Gordon-methode.
Het uitgangspunt van deze methode is gelijkwaardigheid. Kinderen zijn, net als hun ouders, individuen met eigen wensen en een eigen inbreng. Als leidster kun je het meest effectief met kinderen omgaan als je:

 • zo goed luistert naar het kind dat je hem of haar ook echt begrijpt;
 • praat op een manier die het kind kan begrijpen;
 • conflicten op lost op een manier dat niemand verliest;
 • zodanig afspraken maakt dat iedereen zich eraan houdt;
 • constructief omgaat met verschillen in waarden.


Feesten en activiteiten


Onze activiteiten zijn in grote mate afgestemd op de seizoenen of bepaalde thema's, bijvoorbeeld ziek zijn, dieren en feest.

Verjaardagen van peuters
Samen met de leidster wordt een geschikte dag afgesproken om de verjaardag van uw peuter op de peuterspeelzaal te vieren. De jarige krijgt een feestmuts en mag op een verjaardagsstoel zitten. Er worden verjaardagsliedjes gezongen, getoverd en kaarsjes uitgeblazen en de peuter mag trakteren.
Ouders zijn bij het feest uitgenodigd en mogen foto's maken voor eigen gebruik. We willen wel aangeven dat u deze foto's en eventuele filmpjes niet op internet mag plaatsen, vanwege de privacy van de andere peuters.

Voorleesdagen
Tijdens de nationale voorleesdagen wordt er extra aandacht geschonken aan het voorlezen van boeken. Wij starten de voorleesdagen met het eten van ontbijtkoek tijdens het lezen van het gekozen prentenboek van het jaar.

Fotograaf
Rond de maand mei komt de fotograaf om mooie foto's van uw kind te maken. U bent vrij om te bepalen of u deze foto's afneemt.

Sinterklaasfeest
Sinterklaas en zwarte Piet komen in de klas in de vorm van handpoppen. Dit om de kinderen de veiligheid te kunnen bieden die ze normaal ook gewend zijn in de klas.
De kinderen mogen hun werkje zetten bij de haard en krijgen een cadeautje.

Kerstfeest
Tijdens het kerstfeest worden er bij de boom liedjes gezongen en het kerstverhaal wordt verteld. We maken elk jaar er weer een gezellig samenzijn van. Op het einde van de ochtend of middag is er voor de ouders vaak de gelegenheid om foto’s te maken in de klas.

Ouders en de peuterspeelzaal


Nieuwsbrief
Per mail krijgt u regelmatig een nieuwsbrief uitgereikt waarin verschillende activiteiten of andere nieuwtjes over de gang van zaken op de peuterspeelzaal aan bod komen.

Schoonmaak van speelmateriaal
Twee keer in het jaar wordt er op u een beroep gedaan met de vraag of u samen met uw kind speelgoed schoon wil maken. Dit speelgoed krijgt u mee naar huis en mag u schoon weer inleveren. Veel peuters vinden dit een leuk werk en kunnen zo thuis ook nog met het materiaal van school spelen.

Huishoudelijke mededelingen
  Wat gaat er mee naar de peuterspeelzaal?
 • een afsluitbare beker (geen tuitbeker) met drinken of een pakje met rietje, voorzien van de naam van uw peuter
 • een afsluitbaar bakje met schoongemaakt fruit, voorzien van de naam van uw peuter of een banaantje
 • een schone luier of up-en-go luier (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn)
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • alles in een (rug)tasje met de naam van de peuter op de zijkant van de tas
 • jas, muts, sjaal, en wantjes graag ook voorzien van de naam van de peuter
 • een paar pantoffeltjes met antislipzooltjes voor het spelen in de hal bij slecht weer


Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u niet te veel snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedsel-allergieën.)
Wij vragen u ook geen on-opgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar.
Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda's, kauwgomballen en lolly's).

Andere tips

 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen, geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen om welke reden dan ook, geef dit dan voor 9.00 uur aan één van de leidsters door.
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen.
 • Geef uw kind altijd sloffen mee. Mocht het regenachtig weer zijn, dan mogen de sloffen aan en spelen we in de gymzaal of speelhal.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer uw peuter zelf speelgoed meebrengt, er ook andere peuters mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoekraken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van de openbare Basisschool.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.


DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
DC201703_Inspectierapport__KDV_Zevensprong.pdf
DC201611_Inspectierapport_OVR_Zevensprong_2016.pdf

Tenslotte
We hopen dat u en uw peuter een fijne tijd mogen hebben op onze peuterspeelzaal!